hasicí přístroj práškový - 6 kg A43, 233 B včetně revize a držáku

hasicí přístroj práškový - 6 kg A43, 233 B včetně revize a držáku
Doporučujeme
1 210 Kč 1 000 Kč bez DPH
Skladem do 5 kusů
Osobně v prodejně:IhnedPřepravní společností:úterý 13. června 2023
Kód65819

Hasební schopnost: 43A, 233B, C
Přístroje jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, v průmyslu, obchodě, údřadech, skladech, obchodních domech, školách, hotelích, nemocnicích, kde nesmí dojít k poškození vodou nebo pěnou, zvláště vhodné v olejových a plynových kotelnách, i elektrická zařízení pod napětím do 1000V.
Principem hašení požárů pomocí prášků ABC je fyzikálně-chemický účinek. Tento prášek vytváří na žhnoucích plochách glazuru, zabraňuje přístupu vzduchu a při jeho rozkladu vzniká amoniak, který působí antikatalyticky. Proto je vhodný na téměř všechny druhy začínajících požárů.
Do domácností doporučujeme použít práškový hasicí přístroj ABC je univerzální a dá se použít na pevné látky, kapaliny, plyny, elektřinu apod., nevýhodou je však jeho následné odstraňování. Nejvhodnější hasivo na hašení pevných látek je voda, avšak hasicí přístroj s touto náplní nesmíte použít na elektřinu!

Vhodný pro hašení:

 • el. zařízení pod proudem (Je nutno se vždy řídit předpisem výrobce uvedeným na nálepce hasicího přístroje, většina dnes vyráběných hasicích přístrojů plněných práškem ABC zde má uvedenu hranici použití do 1000 V a vzdálenost 3 m. Existují však přístroje, kde je uvedeno napětí vyšší, pro činnosti v blízkosti vysokého napětí však platí bezpečnostní zásady/předpisy, které vylučují z takových manipulací běžného laika.)
 • hořlavé kapaliny
 • tuky (pro požáry fritéz byla vyvinuta speciální hasiva - viz třídy požárů F - uhasit požár fritézy univerzálním práškem ABC je obtížné, vzhledem k velké zásobě energie naakumulované v oleji hrozí i po zdánlivém uhašení nové vzplanutí ohně)
 • textil, papír ve svazcích, knihy, obrazy a tekutý plyn

Nevhodný pro hašení

 • volně ložených pevných látek
 • práškových organických látek (hoblovaček, prachu, pilin), které by mohl proud prášku a výtlačného plynu rozvířit, a rozšířit tak požár nebo způsobit výbuch
 • mechanických zařízení a přístrojů citlivých na prach

Nelze použít

 • lehkých hořlavých kovů

Hasební schopnost34A, 183B, C
HasivoABC 6 kg
Hmotnost [kg]9,8 kg
Minimální doba činnosti [s]12 s
Průměr lahve [mm]162 mm
Teplotní funkční rozsah [°C]-30 až +60 °C
Velikost38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48
Výška lahve [mm]526 mm
Výtlačný prostředekdusík

Správná volba hasicího přístroje je podmíněna druhem hořlavé látky, ty se dělí do tzv. tříd požáru:

-Třída

-Druh látky

hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím (např. dřevo, uhlí, textil, papír, sláma, seno, plasty).
pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové
hoření kapalných látek a látek které do kapalného skupenství přecházejí (např. benzin, nafta, oleje, barvy a laky, ředidla éter, aceton, vosky, tuky, asfalt, pryskyřice, mazadla)
pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové
hoření plynných látek hořících plamenem (např. propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík)
pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové, přístroje s náplní CO2 (oxidu uhličitého) a halonové
hoření lehkých alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem) při hoření těchto kovů dochází k vývinu obrovských teplot, hašení takovýchto požárů vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.
hoření jedlých olejů a tuků (rostlinné nebo živočišné tuky ve fritézách a ostatních kuchyňských přístrojích a zařízeních)
pro tuto třídu požáru jsou vhodné pěnové hasící přistroje s piktogramem třídy F

Jakým hasicím přístrojem co hasit

-Pěnový hasící přístroj
VHODNÝ NEVHODNÝ NESMÍ SE POUŽÍT
 • pevné hořlavé látky
 • benzín, nafta, minerální oleje a tuky
 • hořlavé kapaliny mísící se s vodou
 • hořlavé plyny
 • elektrická zařízení pod proudem
 • lehké a hořlavé alkalické kovy
-Vodní hasící přístroj
VHODNÝ NEVHODNÝ NESMÍ SE POUŽÍT
 • papír, dřevo a další pevné hořlavé látky
 • alkoholy
 • benzín, nafta, líh, ředidlo
 • hořlavé plyny
 • cenné materiály (archivy)
 • elektrická zařízení pod proudem
 • lehké a hořlavé alkalické kovy
 • látky prudce reagující s vodou (např. kyseliny)
 • rostlinné a živočišné tuky a oleje
-Práškový hasící přístroj
VHODNÝ NEVHODNÝ NESMÍ SE POUŽÍT
 • elektrická zařízení pod proudem
 • hořlavé plyny
 • benzín, nafta, oleje
 • pevné materiály
 • počítače, televizory a další elektronika
 • dřevo, uhlí, textil
 • lehké a hořlavé alkalické kovy
-Sněhový hasící přístroj (CO2)
VHODNÝ NEVHODNÝ NESMÍ SE POUŽÍT
 • elektrická zařízení pod proudem
 • hořlavé plyny
 • hořlavé kapaliny
 • jemná mechanika a elektronické zařízení
 • pevné hořlavé látky typu dřeva, textil, uhlí
 • lehké a hořlavé alkalické kovy
 • hořlavý prach
 • sypké látky

Kam s hasicím přístrojem

 • hasící přístroj se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné
 • v nepřehledných, případně ve skrytých prostorech se k označení umístění hasícího přístroje použije i příslušná požární značka umístěná na viditelném místě
 • hasící přístroje se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru
 • přenosné hasící přístroje se umísťují na stěnu tak, aby rukojeť byla nejvýše 1,5 m nad zemí
 • hasící přístroje umístěné na podlaze musí být zajištěny proti pádu
 • v dopravních prostředcích se hasící přístroje umísťují tak, aby neohrozily bezpečnost osob

Jaké chyby se dělají v praxi

 • není zajištěn volný přístup k přístrojům (Jedná se o vůbec nejčastější závadu, která často vyplývá z toho, že objekt je přístroji vybavován před kolaudací a při užívání se zjistí, že paletu se zbožím není kam dát a že pod hasicím přístrojem je nevyužitý prostor.)
 • přístroje nejsou pověšeny (Často se stává, že majitel objektu si pořídí přístroje a jejich rozmístění odloží až po vybavení zařizovacími předměty, následně na to zapomene a přístroje zůstávají trvale ve skladu.)
 • jsou pověšeny všechny přístroje bez ohledu na typ (Někteří majitelé objektů v touze po dokonalosti pověsí úplně všechny hasicí přístroje. Přitom některé se z důvodu velké hmotnosti staví na podlahu a zajišťují proti pádu.)
 • přístroje postavené na podlaze nejsou zajištěny proti pádu
 • v úseku jsou přístroje, jejichž použití by obsluhu ohrozilo
 • přístroje nejsou zavěšené na originálním věšáku (Každý přístroj je schválen do užívání včetně věšáku. Při záměně za jiný typ může dojít k tomu, že přístroj správně nesedí. U přístrojů do aut by mohlo dojít i k ohrožení osob jelikož přístroj s věšákem je jako komplet zkoušen na přetížení.)

Co byste ještě měli vědět

V prostorách a zařízeních, u nichž nebylo stanoveno množství, druh a způsob vybavení věcnými prostředky PO, se zabezpečují a instalují hasicí přístroje na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy a podlaží objektu. Každý hasicí přístroj musí být opatřen typovým štítkem, který kromě jiných údajů (název výrobce, datum kontroly, jméno a identifikační číslo revizního technika, všeobecné informace, atd.) musí obsahovat vyobrazení jak hasicí přístroj uvést do činnosti, na jakou třídu požárů je vhodný a na co nesmí být použit.

PAMATUJTE!

 • Hasící zásah provádějte vždy po směru větru a hořící plochu haste od kraje.
 • Hasicí přístroj lze použít opakovaně, proto po každém i sebekratším použití hasicího přístroje zajistěte jeho opětovné naplnění. V případě vzniku dalšího požáru se tak vyhnete komplikacím souvisejícím s nedostatkem hasiva.
 • Kontrola hasícího přístroje se provádí po každém použití, nebo při mechanickém poškození, jinak zpravidla 1x ročně

Na základě vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, musí být prostory ve všech nových objektech sloužících k bydlení (rodinné domy, stavby bytových domů, ubytovací zařízení a garáže) od 1. 7. 2008 vybaveny přenosnými hasicími přístroji s hasicí schopností minimálně 34A

PopisTechnické parametryPodrobnosti