spray na obuv COLLONIL CARBON PRO, 300ml

Doporučujeme
spray na obuv COLLONIL CARBON PRO, 300ml
spray na obuv COLLONIL CARBON PRO, 300ml
spray na obuv COLLONIL CARBON PRO, 300ml
spray na obuv COLLONIL CARBON PRO, 300ml
Vaše cena s DPH270 Kč
Vaše cena bez DPH223 Kč
Kód63609
PN1703
Záruka24 měsíců
PopisPodrobnosti

Nejnovější vývoj inspirovaný karbonovou technologii v oblasti impregnací s extrémně vysokou účinností. Revoluční technologie, s níž vstupujeme do nové éry v ošetřování obuvi. Nebyl nikdy na trhu výrobek, který by vydržel déle a chránil lépe. Jedinečně kombinuje ochranu a dokonalou prodyšnost. Je určen pro všechny druhy materiálů včetně klimamebrán. 

 • revoluční, poprvé na celém světě realizovaná technologie
 • první stříkaná membrána
 • extrémně trvalá ochrana proti vlhkosti a nečistotám
 • nejlepší přilnavost ochrany u všech druhů materiálů
 • kvalitní a výkonná receptura
 • plně zachovává prodyšnost materiálů a membrán
 • vhodná pro všechny High Tex membrány
 • kombinovatelná se všemi produkty Collonil
 • šetrná k životnímu prostředí díky vysoce účinným složkám a menším obsahem hnacího plynu
 • úspěšně testováno proti vodivosti a hořlavosti (ideální nejen pro zásahovou obuv)

Test impregnačního výrobku Collonil Carbon Pro

Povinné informace Carbon Pro

Pokyny pro bezpečné zacházení

 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
 • P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 • P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/osetření.
 • P410+P412 Chraňte pred slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
 • P501 Obsah/nádobu zlikvidujte jako nebezpečný odpad. 

Bez dostatečného větřání je možný vznik explozivních směsí.

Nebezpečné komponenty k etiketování:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane