spray na obuv COLLONIL NANO, 400ml

spray na obuv COLLONIL NANO, 400ml
Vaše cena s DPH240 Kč
Vaše cena bez DPH198 Kč
Kód62108
PN1674
Záruka24 měsíců
PopisPodrobnosti

Univerzální impregnace na všechny druhy usní a textil vhodná na TEXové materiály nanotechnologie zaručuje vysokou účinnost impregnace první absolutně ekologicky čistá impregnace použití na obuv, oděvy, sedací soupravy, stany a pod.

 • univerzální impregnace na všechny druhy usní a textil
 • vhodná na TEXové materiály
 • nanotechnologie zaručuje vysokou účinnost impregnace
 • první absolutně ekologicky čistá impregnace
 • použití na obuv, oděvy, sedací soupravy, stany a pod.
 • bezbarvý

Povinné informace Nano Pro

Signální slovo: Nebezpečí!

Standardní věty o nebezpečnosti

 • H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
 • H315 Dráždí kůži.
 • H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
 • P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
 • P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 • P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
 • P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí

Nebezpečné komponenty k etiketování:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

Návod na použití Nano Pro

 • Důkladnou impregnaci doporučujeme provést ihned na nový výrobek. Účinnost a délka působení impregnačních látek je závislá na terénních a klimatických podmínkách, kterým je výrobek vystaven, na intenzitě využívání a také způsobu následného ošetřování.
 • Sprej Nano Pro obsahuje nano částice, které je nutné před použitím aktivovat důkladným protřepáním spreje!
 • Impregnaci rovnoměrně nastříkejte ze vzdálenosti min. 20 cm a nechejte zaschnout. Pozor: dodržte vzdálenost nástřiku. Při aplikaci z příliš malé vzdálenosti může dojít k vytvoření fleků.
 • Impregnaci nechejte důkladně zaschnout a poté hladkou useň přeleštěte, drsnou rozkartáčujte Collonil krepovým kartáčkem nebo Collonil Nubuk Boxem (krepovou stranou). Pravidelné používání optimalizuje  ochranný účinek.
Alternativní produkty
spray na obuv COLLONIL WATERSTOP, 200 ml
60053
Skladem 5 a více kusů > 5 ks
169 Kč140 Kč bez DPH
spray na obuv COLLONIL NANO, 400ml
62108
Skladem do 5 kusů 4 ks
240 Kč198 Kč bez DPH