hasicí přístroj sněhový CO2 - S 2×25 B - pojízdný

hasicí přístroj sněhový CO2 - S 2×25 B - pojízdný
28 314 Kč 23 400 Kč bez DPH
Na dotaz
Kód64311Záruka24 měsíců

Hasební schopnost: 233B
Přístroje jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, v uzavřených prostorách, výpočetní techniky, telefonních ústředen, laboratoře, kuchyně, sklady s potravinami, muzea, galerie, sklady hořlavých plynů a chemikálií, i elektrická zařízení pod napětím do 1000 V (Za dodržení bezpečnostních podmínek je možné ho použít i na elektrické zařízení pod napětím až do  110 kV). Přístroj byl certifikován dle normy ČSN EN 1866-1: 2008. Hasicí přístroj splnil požadavky na nejvyšší možnou hasební schopnost 233 B dle Evropské normy. Přístroj má hadici o délce 5 m, která je opatřena uzavíratelnou proudnicí. 
Principem hašení požárů pomocí sněhového přístrojeje, že vyvíjí bohatou pěnu tvořenou CO2, kysličníkem uhličitým. Pěna pokrývá hořící předměty, jimž odnímá kyslík a teplo a u hořících tekutin zabraňuje jejich rozstřikování, ke kterému by došlo pod proudem vody. Pěna je elektricky nevodivá, takže při požáru nemusíte hledat hlavní vypínač elektrického rozvodu, mimoto nevadí potravinám nebo jemné mechanice. Při hašení můžete ovšem utrpět omrzliny (expandující pěna má asi 78 stupňů pod nulou.)

Do domácností doporučujeme použít práškový hasicí přístroj ABC je univerzální a dá se použít na pevné látky, kapaliny, plyny, elektřinu apod., nevýhodou je však jeho následné odstraňování. Nejvhodnější hasivo na hašení pevných látek je voda, avšak hasicí přístroj s touto náplní nesmíte použít na elektřinu!

Vhodný pro hašení:

 • k hašení elektrických zařízení pod proudem
 • hořlavé plyny (velmi rychle zřeďuje hořlavý plyn a likviduje plamen)
 • hořlavé kapaliny (rychle zředí hořlavé páry kapaliny a likviduje plamen)
 • potravin a k využití pro laboratoře, jemnou mechaniku a elektronická zařízení
 • pevné hořlavé látky (stejně jako u prášku, srazí plamen, ale nezlikviduje žhnutí)
 • hořlavé kovy (opět nebezpečí reakcí spojených s tvorbou nebezpečných plynů)

Nevhodný pro hašení

 • pro požáry tuhých hořlavin typu dřeva
 • textilií, uhlí na otevřených prostranstvích s velkou výměnou vzduchu

Nelze použít

 • k hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů
 • hořlavých prachů a volně uložených kusovitých, vláknitých a pod.
 • materiálů pro nebezpečí výbuchu a rozšíření požáru
 • sypkých látek, alkalických kovů, atd.
Hasební schopnost233B
HasivoCO2 (50 kg)
Hmotnost [kg]178 kg
Rozměry [mm]1120×1415×640 mm
Teplotní funkční rozsah [°C]od -20°C do +60°C

Správná volba hasicího přístroje je podmíněna druhem hořlavé látky, ty se dělí do tzv. tříd požáru:

-Třída

-Druh látky

hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím (např. dřevo, uhlí, textil, papír, sláma, seno, plasty).
pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové
hoření kapalných látek a látek které do kapalného skupenství přecházejí (např. benzin, nafta, oleje, barvy a laky, ředidla éter, aceton, vosky, tuky, asfalt, pryskyřice, mazadla)
pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové
hoření plynných látek hořících plamenem (např. propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík)
pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové, přístroje s náplní CO2 (oxidu uhličitého) a halonové
hoření lehkých alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem) při hoření těchto kovů dochází k vývinu obrovských teplot, hašení takovýchto požárů vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.
hoření jedlých olejů a tuků (rostlinné nebo živočišné tuky ve fritézách a ostatních kuchyňských přístrojích a zařízeních)
pro tuto třídu požáru jsou vhodné pěnové hasící přistroje s piktogramem třídy F

Jakým hasicím přístrojem co hasit

-Pěnový hasící přístroj
VHODNÝ NEVHODNÝ NESMÍ SE POUŽÍT
 • pevné hořlavé látky
 • benzín, nafta, minerální oleje a tuky
 • hořlavé kapaliny mísící se s vodou
 • hořlavé plyny
 • elektrická zařízení pod proudem
 • lehké a hořlavé alkalické kovy
-Vodní hasící přístroj
VHODNÝ NEVHODNÝ NESMÍ SE POUŽÍT
 • papír, dřevo a další pevné hořlavé látky
 • alkoholy
 • benzín, nafta, líh, ředidlo
 • hořlavé plyny
 • cenné materiály (archivy)
 • elektrická zařízení pod proudem
 • lehké a hořlavé alkalické kovy
 • látky prudce reagující s vodou (např. kyseliny)
 • rostlinné a živočišné tuky a oleje
-Práškový hasící přístroj
VHODNÝ NEVHODNÝ NESMÍ SE POUŽÍT
 • elektrická zařízení pod proudem
 • hořlavé plyny
 • benzín, nafta, oleje
 • pevné materiály
 • počítače, televizory a další elektronika
 • dřevo, uhlí, textil
 • lehké a hořlavé alkalické kovy
-Sněhový hasící přístroj (CO2)
VHODNÝ NEVHODNÝ NESMÍ SE POUŽÍT
 • elektrická zařízení pod proudem
 • hořlavé plyny
 • hořlavé kapaliny
 • jemná mechanika a elektronické zařízení
 • pevné hořlavé látky typu dřeva, textil, uhlí
 • lehké a hořlavé alkalické kovy
 • hořlavý prach
 • sypké látky
Upozornění:
Při hašení pozor na prostor, kde k hašení dochází. Ve venkovních prostorách je často CO2 rozháněn větrem. Při hašení v uzavřených prostorách pozor na vlastnosti CO2, je těžší než vzduch, v podzemních prostorách může vytlačit vzduch a udělat tak prostředí nedýchatelným (pouze pro velké hasicí přístroje o větším obsahu – 10kg a více). V nadzemních prostorách vyvětrat! CO2 je v hasicích přístrojích v kapalném stavu.

Kam s hasicím přístrojem

 • hasící přístroj se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné
 • v nepřehledných, případně ve skrytých prostorech se k označení umístění hasícího přístroje použije i příslušná požární značka umístěná na viditelném místě
 • hasící přístroje se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru
 • přenosné hasící přístroje se umísťují na stěnu tak, aby rukojeť byla nejvýše 1,5 m nad zemí
 • hasící přístroje umístěné na podlaze musí být zajištěny proti pádu
 • v dopravních prostředcích se hasící přístroje umísťují tak, aby neohrozily bezpečnost osob

Jaké chyby se dělají v praxi

 • není zajištěn volný přístup k přístrojům (Jedná se o vůbec nejčastější závadu, která často vyplývá z toho, že objekt je přístroji vybavován před kolaudací a při užívání se zjistí, že paletu se zbožím není kam dát a že pod hasicím přístrojem je nevyužitý prostor.)
 • přístroje nejsou pověšeny (Často se stává, že majitel objektu si pořídí přístroje a jejich rozmístění odloží až po vybavení zařizovacími předměty, následně na to zapomene a přístroje zůstávají trvale ve skladu.)
 • jsou pověšeny všechny přístroje bez ohledu na typ (Někteří majitelé objektů v touze po dokonalosti pověsí úplně všechny hasicí přístroje. Přitom některé se z důvodu velké hmotnosti staví na podlahu a zajišťují proti pádu.)
 • přístroje postavené na podlaze nejsou zajištěny proti pádu
 • v úseku jsou přístroje, jejichž použití by obsluhu ohrozilo
 • přístroje nejsou zavěšené na originálním věšáku (Každý přístroj je schválen do užívání včetně věšáku. Při záměně za jiný typ může dojít k tomu, že přístroj správně nesedí. U přístrojů do aut by mohlo dojít i k ohrožení osob jelikož přístroj s věšákem je jako komplet zkoušen na přetížení.)

Co byste ještě měli vědět

V prostorách a zařízeních, u nichž nebylo stanoveno množství, druh a způsob vybavení věcnými prostředky PO, se zabezpečují a instalují hasicí přístroje na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy a podlaží objektu. Každý hasicí přístroj musí být opatřen typovým štítkem, který kromě jiných údajů (název výrobce, datum kontroly, jméno a identifikační číslo revizního technika, všeobecné informace, atd.) musí obsahovat vyobrazení jak hasicí přístroj uvést do činnosti, na jakou třídu požárů je vhodný a na co nesmí být použit.

Pamatujte

 • Hasící zásah provádějte vždy po směru větru a hořící plochu haste od kraje.
 • Hasicí přístroj lze použít opakovaně, proto po každém i sebekratším použití hasicího přístroje zajistěte jeho opětovné naplnění. V případě vzniku dalšího požáru se tak vyhnete komplikacím souvisejícím s nedostatkem hasiva.
 • Kontrola hasícího přístroje se provádí po každém použití, nebo při mechanickém poškození, jinak zpravidla 1x ročně

Na základě vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, musí být prostory ve všech nových objektech sloužících k bydlení (rodinné domy, stavby bytových domů, ubytovací zařízení a garáže) od 1. 7. 2008 vybaveny přenosnými hasicími přístroji s hasicí schopností minimálně 34A

PopisTechnické parametryPodrobnosti