Zpracování osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Správce osobních údajů

Společnost PROBO-NB s.r.o., Rumburských hrdinů 819, 473 01 Nový Bor, IČ: 05328942, DIČ:CZ5328942,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 37966, dále jen „správce“ .
Kontaktní údaje spráce: korespondenční adresa je shodná se sídlem společnosti, email: info@probo-nb.cz , tel. +420 602 108 809. Správce údajů je zároveň zpracovatel.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování  Vašich osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, název společnosti, obce,  města,  IČ, DIČ, číslo b.ú,  fakturační, dodací nebo korespondenční adresa, telefonní číslo, emailová adresa je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění kupní smlouvy o dodání zboží ve smyslu čl.6 odst.1.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovány  pro fakturaci  a komunikaci při plnění práv a povinností plynoucí  ze smluvního vztahu.
Dále budou osobní údaje zpracovány pro zasílání obchodních a marketingových nabídek (akce, novinky apod.) , případně zaslání  ostatních  oznámení správce (např. změny prac.doby apod.)
Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám v rámci EU, kteří poskytují správci daňové, účetní,  bankovní či právní služby, avšak vždy jen takovým, kteří  jsou vázáni mlčenlivostí, bankovním či profesním tajemstvím a kteří přijali pravidla pro zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením.

Doba po kterou budou osobní údaje uchovávány

Správce bude osobní údaje uchovávat po dobu nezbytně nutnou. Údaje bude zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 7 let, nebude-li tento souhlas odvolán.

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovávány

Osobní údaje budou zpracovány automatizovaně prostřednictvím PC v databázi ekonomického systému. Přístup k těmto údajům mají zaměstnanci správce, pokud je to nezbytné pro plnění jejich povinností. Zaměstnanci však jsou poučeni o nakládání s osobními údaji.

Práva zákazníka o zpracování osobních údajů

Máte právo na přístup, opravu, nebo výmaz či omezení zpracování svých osobních údajů. Máte právo požadovat vysvětlení a informace ohledně zpracování osobních údajů.
Máte právo souhlas se zpracováním údajů kdykoliv odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování.
Souhlas můžete odvolat, či omezit prostřednictvím emailu: info@probo-nb.cz, či písemně na korespondenční adresu správce.

Závěrečná ustanovení

Prohlašuji, že jsem si vědom svých práv o ochraně osobních údajů a své údaje poskytuji dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu.